slide 1 slide 2 slide 3

Katalog informacij javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR                               (tudi v PDF obliki)

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR (CSGM)

Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

Odgovorna uradna oseba:

Samo Rumež, prof.

Datum prve objave kataloga:

21.11.2013

Datum zadnje spremembe:

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.csgm.si/index.php/katalog-informacij-javnega-znacaja

Druge oblike kataloga

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu CSGM, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

 

Center za sluh in govor Maribor je osrednja rehabilitacijsko – edukacijska ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle  z govorno-jezikovnimi motnjami (v nadaljevanju GJM).

 

 

Dejavnost se izvaja v dveh organizacijskih enotah:

1.     v zdravstveni enoti (v nadaljevanju OE ZE), kjer se izvaja multidisciplinarno diagnostiko, terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglušnih otrok in odraslih ter otrok in odraslih z GJM;

2.     v osnovni šoli in vrtcu, kjer se izvaja rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z GJM, otrok z motnjo avtističnega spektra (v nadaljevanju MAS) ter otrok z več motnjami.

 

Vzgojno-izobraževalna dejavnost se opravlja kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih otrok ter otrok z govorno-jezikovno motnjo na podlagi programov, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo.

 

Zdravstvena dejavnost se opravlja kot javna služba na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in se sklepa na osnovi programov, ki se določijo v okviru vsakoletnih pogajanj med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za zdravje in izvajalci zdravstvene dejavnosti.

CSGM izvaja svojo dejavnost na sedežu zavoda v Vinarski ulici 6 v Mariboru, kjer se izvajajo programi vrtca, osnovne šole ter velik del zdravstvene dejavnosti. Na sedežu CSGM so tudi prostori za skupne službe.

V okviru OE ZE delujejo:

·         logopedske ambulante,

·         ambulante za individualno slušno-govorno terapijo,

·         psihološka ambulanta,

·         otorinolaringološka (ORL), 

·         pedopsihiatrična ambulanta,

·         sprejemna ambulanta,

·         ambulanta za fizioterapijo in ambulanta za delovno terapijo.

 

V osnovni šoli glede se glede na usmeritev otrok izvaja:

·         Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne,

·         Prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z govorno jezikovno motnjo (GJM),

·         Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom za gluhe in naglušne,

·         Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom za GJM.

·        Prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami.

 

 

V vrtcu se izvaja rehabilitacija poslušanja in govora ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok in sicer v naslednjih programih:

·         Program za predšolske otroke,

·         Prilagojen program za predšolske otroke,

·         Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

 

 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Center za sluh in govor Maribor sestavljata dve organizacijski enoti:

·         za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja je oblikovana Organizacijska enota osnovna šola in vrtec  (OE OŠ in vrtec)

·         Za izvajanje zdravstvene dejavnosti je oblikovana Organizacijska enota zdravstvena enota (OE ZE).

 

Organigram organa

http://www.csgm.si/index.php/organizacijska-shema

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba:

Samo Rumež, prof.

tel. 02 228 53 41

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Državni predpisi

Državni register predpisov - http://zakonodaja.gov.si

Neuradna prečiščena besedila predpisov iz pristojnosti Ministrstva za znanost izobraževanje in šport ter Ministrstva za zdravje.

 

TEMELJNI PREDPISI

 

-  Zakon o zavodih

-  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

-  Zakon o zdravstveni dejavnosti

-  Zakon o šolski inšpekciji

-  Zakon o delovnih razmerjih

-  Zakon o javnih uslužbencih

-  Zakon o uravnoteženju javnih financ (40/12 – ZUJF)

-  Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

-  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v republiki Sloveniji

-  Kolektivna pogodba za javni sektor

-  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

-  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

-  Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

-  Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

-  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS

-  Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

-  Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

-  Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

-  Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

-  Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

-  Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

-  Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupine otrok

-  Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

-  Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

-  Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

-  Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačne razrede

SPLOŠNI PREDPISI

 

-  Zakon o praznikih in dela prostih dneh

-  Zakon o javnih naročilih

-  Zakon o varnosti in zdravju pri delu

-  Zakon o splošnem upravnem postopku

-  Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok

-  Zakon o knjižničarstvu

-  Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka

-  Zakon o varstvu osebnih podatkov

-  Zakon o dostopu informacij javnega značaja

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

 

-  Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami- ZUOPP-1

-  Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v prilagojenem izobraževalnem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom

-  Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe strokovnih delavcev v posebnem  programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (post)rehabilitacijski praktikum

-  Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami

-  Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

-  Sklep o  vzgojnem programu za  otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

-  Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami

-  Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike  s posebnimi potrebami

-  Pravilnik  o programu vzgojnega dela v zavodih za usposabljanje

-  Uredba o izvajanju sheme šolskega sadja

OSNOVNA ŠOLA in vrtec

-  Zakon o osnovni šoli

-  Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

-  Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

-  Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

-  Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

-  Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

-  Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

-  Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

-  Pravilnik o financiranju šole v naravi

-  Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

-   

zdravstvo

-  Pravilnik o čakalnih dobah za posamezne storitve in o vodenju čakalnih seznamov

-  Pravilnik o licencah v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

-  Pravilnik o zdravniških licencah

-  Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu

-  Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

-  Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

Notranji predpisi

-  Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor

-  Navodila za uveljavitev Sklepa o ustanovitvi Sklep javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za sluh in govor Maribor  

-  Pravila  šolske prehrane CSGM

-  Vzgojni načrt

-  Pravila šolskega reda

-  Hišni red programa OE OŠ in vrtec

-  Pravila sprejema otrok v oddelek rednega vrtca

-  Pravila šolskega sklada

-  Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

-  Pravilnik o računovodstvu

-  Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu CSGM

-  Dogovor o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu

-  Navodila o povračilu stroškov, ki jih imajo delavci CSGM pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju

-  Pravilnik o zavarovanju podatkov

-  Izjava o varnosti z oceno tveganja

-  Poslovnik o volitvah in delu sveta CSGM

-  Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada

-  Pravilnik o rabi avtomobilov

-  Požarni red z oceno požarne ogroženosti

-  Pravilnik o uporabi pečatov in dopolnitve I

-  Kodeks ravnanja zaposlenih

-  Navodila za enostavni postopek  oddaje javnega naročila

-  Pravilnik o varstvu pri delu

-  Kriteriji in postopek dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi

-  Pravilnik o popisu sredstev, terjatev in obveznosti

-  Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev

-  Načrt integritete

-  Postopkovnik za delitev sredstev donatorjev

-  Ukrepi za preprečevanje pandemske gripe

-  Pravilnik o pridobivanju sredstev in merilih za razporejanje dohodka in čistega dohodka

 

Predpisi EU

Povezava na evropski register predpisov

http://europa.eu/documentation/index_sl.htm

 

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

-  Letni delovni načrt

-  Finančni načrt

-  Razvojni načrt – v izdelavi

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

-  Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

-  Vpis učencev iz drugih šol

-  Napredovanje delavcev v plačne razrede

-  Napredovanje strokovnih delavcev v nazive

-  Imenovanje direktorja

-  Imenovanje ravnatelja

-  Imenovanje strokovnega vodje OE ZE

-  Sprejem letnega delovnega načrta

-  Sprejem poročila o realizaciji letnega delovnega načrta

-  Sprejem letnega poročila

-  Sprejem finančnega načrta

-  Postopek javnih naročil po Zakonu o javnem naročanju

-  Izrekanje vzgojnih ukrepov

-  Subvencioniranje šolske prehrane

-  Subvencioniranje šole v naravi

-  Odločanje o pritožbah

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc

 

-  Katalog evidence zaposlenega delavca

-  Katalog evidence o plači zaposlenega delavca

-  Katalog evidenc o poškodbah pri delu

-  Katalog evidenc udeležencev izobraževanja

-  Katalog evidenc varnosti pri delu

-  Katalog evidenc varnosti pri delu in požarne varnosti

-  Katalog evidence notranji nadzor po sistemu HACCP

-  Katalog evidenc vpisanih in vključenih otrok v program vrtca

-  Katalog evidenc otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč

-  Katalog evidence plačil staršev

-  Katalog zbirke podatkov o učencih, usmerjenih v OŠ in njihovih starših

-  Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

-  Katalog evidence zdravstvenih delavcev

-  Evidenca naročenih pacientov na obravnavo v OE ZE- čakalni seznam

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk

 

-  Zbirka podatkov o učencih vpisanih v OŠ CSGM

-  Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih v zavodu

-  Zbirka podatkov o plačilih staršev (prehrana)

 

2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

-  Publikacija  – Kazalček

-  Poslovnik

-  Vzgojni načrt

-  Pravila šolskega reda

-  Hišni red

-  Urnik oddelkov

-  Šolski koledar

-  Urnik dela OE ZE

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopnih na spletni strani zavoda

http://www.csgm.si/

 

-  Osebni obisk na sedežu zavoda Center za sluh in govor Maribor, Vinarska ul. 6, 2000 Maribor, med 7.00 in 15.00 uro po predhodnem dogovoru.

 

 

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

1.     Urnik oddelkov za šolsko leto,

2.     Urnik dela OE ZE

3.     Čakalne dobe za terapije v OE ZE

4.     Šolski koledar

5.     Urnik govorilnih ur

6.     Šolski prevozi

7.     Varstvo otrok med počitnicami

8.     Pravilnik o šolski prehrani in subvencioniranju šolske prehrane

 

                                                                                                                              podpis odgovorne osebe

                                                                                                                              Samo Rumež, prof.

 Center za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.