slide 1 slide 2 slide 3

Svet stašev šola

Zakon o organizaciji in financifanju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v svojem 66. členu navaja:

SVET STARŠEV

(1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

(2) Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

(3) Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

(4) Svet staršev:

-        predlaga nadstandardne programe,

-        daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

-        sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;

-        daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

-        razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

-        obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

-        voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole;

-        lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;

-        v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

-        opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

(5) Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

 

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV ŠOLE V  š.l. LETU 2018/2019 (so v linkih spodnjih alinej):

1. konstitutivna sejaCenter za sluh in govor Maribor

Direktor: Samo Rumež
Vinarska ulica 6, 2000 Maribor, tel.: 228 53 40,
fax: 228 53 63

Organizacijska enota OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC

Ravnatelj: Matjaž Pungartnik
Pomočnica ravnatelja: Tjaša Burja
tel.: 228 53 50, fax: 228 53 63

Powered by Joomla!®. Designed by: Joomla master template  Valid XHTML and CSS.