Vodstvo CSGM

  • Natisni

VODSTVO CSGM

  • CSGM vodi direktor,
  • OE ZE vodi  strokovni vodja enote,
  • OE Osnovno šolo in vrtec vodi ravnatelj.

 

V šolskem letu 2018/2019 bodo funkcije vodenja opravljali:

  • Direktor: Samo Rumež, prof.
  • Ravnatelj OE OŠ in vrtca: Matjaž Pungartnik, prof. zgo.-geo.
  • Vodja OE ZE: Borut Vnuk, mag. posl. ved, dipl. zn.
  • Pomočnica ravnatelja: Tjaša Burja, prof. slov., bibliotekarka.

 

 

KOLEGIJ  CSGM

 

Na nivoju CSGM je za načrtovanje, organizacijo in realizacijo zastavljenih programov dela odgovoren kolegij direktorja. Ožji kolegij sestavljajo direktor, ravnatelj, strokovni vodja OE ZE ter pravnica. Po potrebi se pridružijo še pomočnica ravnatelja, računovodkinja ali drugi strokovni delavci glede na obravnavano vsebino. Kolegij se bo tudi v šolskem letu 2018/2019 sestajal praviloma enkrat tedensko ob ponedeljkih. Izvajal bo naloge, opredeljene v aktu o ustanovitvi ter vse morebitne izredne naloge, pogojene z dogajanji med šolskim letom.

Kolegij sklicuje in vodi direktor na lastno pobudo ali na pobudo članov kolegija. Pobudo za sklic kolegija lahko za obravnavo določene teme dajo tudi člani kolektiva. 

 

 

SVET ZAVODA

 

Svet CSGM se bo tudi v šolskem letu 2018/2019 sestajal za izvajanje nalog, opredeljenih v Sklepu o ustanovitvi. Glede na polno zasedbo bo sedaj omogočeno nemoteno in kontinuirano delo. V svetu zavoda so zastopani delavci CSGM s petimi delegati, starši s štirimi delegati, ustanovitelj s tremi delegati, od katerih je eden predstavnik lokalne skupnosti.

Ob stalnih nalogah bo svet po potrebi opravljal tudi druge aktualne dejavnosti, ki se bodo pokazale kot nujne in je zanje pristojen.